Yhdistyksen säännöt

Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ry:n säännöt
Voimassaolevat säännöt 06.03.2023 alkaen


1 §
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpää.
Yhdistyksen toiminta-alueena on Järvenpää, Kerava, Tuusula, Mäntsälä, Pornainen ja Nurmijärvi.


2 §
Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia omaishoitajien sekä läheisten
aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää heidän tukitoimiaan toiminta-alueellaan.


3 §
Yhdistyksen toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille omaishoitajien sekä
  läheisten elinolojen ja elämänlaadun parantamiseksi,
 • harjoittaa tiedotus-, valistus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa,
 • harjoittaa ja edistää kokeilu- ja kehittämistoimintaa,
 • antaa ohjausta ja neuvontaa omaishoitajille,
 • toimii yhteistyössä eri sidosryhmätahojen kanssa,
 • järjestää omaishoitajille ja läheisille ryhmätoimintaa, lomia, matkoja ja virkistystoimintaa,
 • on oikeutettu ylläpitämään tarvepalveluita tuottavia toimintayksiköitä sekä kokoontumistiloja ja
 • on oikeutettu omistamaan osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita, hallitsemaan ja omistamaan kiinteistöjä, maa-alueita ja huoneistoja tuettavien tarpeita varten.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa majoitus- ja ravitsemistoimintaa, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan
varainkeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä.


4 §
Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksu
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä omaishoitaja tai muu
yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvä henkilö. Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset, yhteisöt, yritykset, säätiöt sekä yksityishenkilöt.


Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa.


Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittaa yhdistyksen toimintaa.


Yhdistysten henkilö- ja kannattajajäsenten on suoritettava vuosittain jäsenmaksu. Yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan erottaa jäsen, joka ei hoida jäsenmaksuvelvoitettaan kahtena perättäisenä vuotena.


Yhdistyksen henkilö- ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen
jäsenmaksun suuruudesta erikseen molemmille jäsenryhmille sekä
jäsenmaksun yhdistysosuuden määrän päättää Omaishoitajat ja läheiset-liitto ry:n, Förbundet närståendevårdare och vänner rf:s syyskokous seuraavaksi kalenterivuodeksi.


Liitto hoitaa jäsenrekisteriä ja ilmoittaa paikallisyhdistyksille rekisterissä tapahtuvista muutoksista. Liitto perii jäsenmaksut henkilö- ja kannattajajäseniltä keskitetysti ja tilittää paikallisyhdistyksille niille kuuluvan osuuden henkilöjäsenten osalta jälkikäteen. Paikallisten kannattajajäsenten jäsenmaksu tilitetään kokonaisuudessaan vastaavalle tai heidän ilmoittamalleen paikallisyhdistykselle. Valtakunnalliset toimijat ovat liiton kannattajajäseniä, jos eivät muuta ole ilmoittaneet.
Yhdistys on valtakunnallisen liiton jäsen. Liiton syyskokous päättää
yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden ja liitto perii
paikallisyhdistykseltä jäsenmaksun.


5 §
Hallintoelimet
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen varsinaiset jäsenet yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous. Kevätkokous pidetään kunakin vuonna huhti-toukokuun aikana ja syyskokous vastaavasti loka-marraskuun aikana.


Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, mikäli hallitus katsoo
sellaisen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten. Kokous on tällöin pidettävä kahdenkymmenenyhden (21) vuorokauden kuluessa asianmukaisen pyynnön esittämisestä lukien.


Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on
saatettava jäsenten tietoon vähintään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta jäsentiedotteella, kirjeitse tai toiminta-alueella
yleisesti leviävässä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella.
Kokouskutsussa mainitaan kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat.


Jokaisella yhdistyksen kokouksessa paikalla olevalle varsinaisella
jäsenellä on yksi ääni. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen
äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kannattajajäsenillä
on läsnäolo- ja puheoikeus.


Aloiteoikeus on henkilöjäsenellä ja yhdistyksen hallituksella.
Kevätkokouksessa käsiteltäväksi haluttu aloite on jätettävä hallitukselle helmikuun loppuun mennessä ja syyskokouksessa käsiteltäväksi haluttu aloite vastaavasti syyskuun loppuun mennessä.

Kevätkokous
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen avaa kokouksen.
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat (2) ja ääntenlaskijat (2).
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4) Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
5) Käsitellään toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta.
6) Käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
7) Käsitellään muut mahdolliset hallituksen valmistelemat tai jäsenten sääntöjen mukaisesti esille tuomat asiat.

Syyskokous
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen avaa kokouksen.
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat (2) ja ääntenlaskijat (2).
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4) Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
5) Hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.
6) Määrätään seuraavalta kalenterivuodelta perittävät jäsenmaksujen suuruudet.
7) Hyväksytään hallituksen laatima talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
8) Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
9) Vahvistetaan hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä
seuraavaksi kalenterivuodeksi.
10) Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet seuraavaksi kahdeksi
kalenterivuodeksi erovuoroisten tilalle.
11) Valitaan yksi toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat tarkistamaan seuraavan
kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.
12) Määrätään millä tavoin yhdistyksen kokouskutsut on julkaistava.
13) Käsitellään muut mahdolliset hallituksen valmistelemat ja
jäsenten sääntöjen mukaisesti esille tuomat asiat.


Ylimääräinen kokous
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on
kutsuttu kokoon.


Yhdistyksen hallitus
Hallitus valitaan syyskokouksessa ja sen toimintakausi alkaa
valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.


Hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu yhdistyksen puheenjohtaja sekä syyskokouksen vahvistama määrä hallituksen varsinaisia jäseniä määrältään vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10). Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puolet hallituksen jäsenistä on kerrallaan erovuorossa.
Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa sekä
keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut
tarpeelliset toimihenkilöt.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on kutsuttava
koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kolme sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti:

 • johtaa yhdistyksen toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti,
 • valmistella kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset
  koolle,
 • tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi,
 • hyväksyä jäsenet,
 • asettaa tarpeelliset toimikunnat,
 • huolehtia ja vastata varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta,
 • huolehtia ja vastata, että pidetään sellaista kirjanpitoa kuin
  laki ja hyvä tapa vaativat sekä
 • ottaa ja erottaa toimihenkilöt ja vahvistaa työehtosopimuksen
  mukaiset työehdot.


6 §
Yhdistyksen nimenkirjoittaminen
Yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja tai hallituksen nimeämä muu henkilö yksin tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.


7 §
Toiminta- ja tilikausi, tilintarkastus
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä toiminnan/tilintarkastajalle kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on suoritettava tilien tarkastus ja annettava niistä lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.


8 §
Sääntöjen muuttaminen
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen
varsinaisessa kokouksessa, jos sitä koskeva kirjallinen esitys on jätetty yhdistyksen hallitukselle ja vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.


9 §
Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä
yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kolmekymmentä päivää ja siihen vaaditaan kussakin kokouksessa
vähintään 5/6 enemmistö kokouksessa annetuista äänistä. Yhdistyksen
purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi käytetään sen varat viimeisen yhdistyksen kokouksen harkitsemalla tavalla omaishoitajien sekä heidän läheistensä hyväksi.


10 §
Muita määräyksiä
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.