Yhdistyksen säännöt

Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ry:n säännöt
1.9.2020 

1 § 
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ry
Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpää 
Yhdistyksen toiminta-alueena on Järvenpää, Kerava, Tuusula, Mäntsälä, Pornainen ja Nurmijärvi. 

2 § 
Yhdistyksen tarkoitus 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia omaishoitajien sekä läheisten aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää heidän tukitoimiaan toiminta-alueellaan. 

3 § 
Yhdistyksen toimintamuodot 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

  • tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille omaishoitajien sekä läheisten elinolojen ja elämänlaadun parantamiseksi, 
  • harjoittaa tiedotus-, valistus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa,
  • harjoittaa ja edistää kokeilu- ja kehittämistoimintaa, 
  • antaa ohjausta ja neuvontaa omaishoitajille, 
  • toimii yhteistyössä eri sidosryhmätahojen kanssa,
  •  järjestää omaishoitajille ja läheisille ryhmätoimintaa, lomia, matkoja ja virkistystoimintaa, 
  • on oikeutettu ylläpitämään tarvepalveluita tuottavia toimintayksiköitä sekä kokoontumistiloja ja 
  • on oikeutettu omistamaan osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita, hallitsemaan ja omistamaan kiinteistöjä, maa-alueita ja huoneistoja tuettavien tarpeita varten.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa majoitus- ja ravitsemistoimintaa, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan varainkeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä. 

4 § 
Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksu 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä omaishoitaja tai muu yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvä henkilö. 

Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset, yhteisöt, yritykset, säätiöt sekä yksityishenkilöt. 

Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa. 

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittaa yhdistyksen toimintaa. 

Yhdistysten henkilö- ja kannattajajäsenten on suoritettava vuosittain jäsenmaksu. Yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan erottaa jäsen, joka ei hoida jäsenmaksuvelvoitettaan kahtena perättäisenä vuotena. 

Yhdistyksen henkilö- ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen molemmille jäsenryhmille sekä jäsenmaksun yhdistysosuuden määrän päättää Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n, Förbundet närståendevårdare och vänner rf:s syyskokous seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

Liitto hoitaa jäsenrekisteriä ja ilmoittaa paikallisyhdistyksille rekisterissä tapahtuvista muutoksista. Liitto perii jäsenmaksut henkilö- ja kannattajajäseniltä keskitetysti ja tilittää paikallisyhdistyksille niille kuuluvan osuuden henkilöjäsenten osalta jälkikäteen. Paikallisten kannattajajäsenten jäsenmaksu tilitetään kokonaisuudessaan vastaavalle tai heidän ilmoittamalleen paikallisyhdistykselle. Valtakunnalliset toimijat ovat liiton kannattajajäseniä, jos eivät muuta ole ilmoittaneet. 

Yhdistys on valtakunnallisen liiton jäsen. Liiton syyskokous päättää yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden ja liitto perii paikallisyhdistykseltä jäsenmaksun. 

5 § 
Hallintoelimet 
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen varsinaiset jäsenet yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous. Kevätkokous pidetään kunakin vuonna maalis- huhtikuun aikana ja syyskokous vastaavasti loka- marraskuun aikana. 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, mikäli hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten. Kokous on tällöin pidettävä kahdenkymmenenyhden (21) vuorokauden kuluessa asianmukaisen pyynnön esittämisestä lukien. 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on saatettava jäsenten tietoon vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta jäsentiedotteella, kirjeitse tai toiminta-alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella. Kokouskutsussa mainitaan kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. 

Jokaisella yhdistyksen kokouksessa paikalla olevalle varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. 

Aloiteoikeus on henkilöjäsenellä ja yhdistyksen hallituksella. Kevätkokouksessa käsiteltäväksi haluttu aloite on jätettävä hallitukselle helmikuun loppuun mennessä ja syyskokouksessa käsiteltäväksi haluttu aloite vastaavasti syyskuun loppuun mennessä. 

Kevätkokous 
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1) Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen avaa kokouksen. 
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat (2) ja ääntenlaskijat (2). 
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
4) Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. 
5) Käsitellään toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta. 
6) Käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 
7) Käsitellään muut mahdolliset hallituksen valmistelemat tai jäsenten sääntöjen mukaisesti esille tuomat asiat. 

Syyskokous 
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1) Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen avaa kokouksen. 
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat (2) ja ääntenlaskijat (2). 
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
4) Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. 
5) Hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi. 
6) Määrätään seuraavalta kalenterivuodelta perittävät jäsenmaksujen suuruudet. 
7) Hyväksytään hallituksen laatima talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. 
8) Valitaan hallituksen puheenjohtaja. 
9) Vahvistetaan hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä seuraavaksi kalenterivuodeksi. 
10) Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi erovuoroisten tilalle. 
11) Valitaan yksi toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat tarkistamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa. 
12) Määrätään millä tavoin yhdistyksen kokouskutsut on julkaistava. 
13) Käsitellään muut mahdolliset hallituksen valmistelemat ja jäsenten sääntöjen mukaisesti esille tuomat asiat. 

Ylimääräinen kokous 
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu kokoon. 

Yhdistyksen hallitus 
Hallitus valitaan syyskokouksessa ja sen toimintakausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta. 

Hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu yhdistyksen puheenjohtaja sekä syyskokouksen vahvistama määrä hallituksen varsinaisia jäseniä määrältään vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10). Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puolet hallituksen jäsenistä on kerrallaan erovuorossa. 

Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kolme sen jäsenistä on läsnä. 

Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. 

Hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti: 
- johtaa yhdistyksen toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti, 
- valmistella kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle, 
- tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi, 
- hyväksyä jäsenet, 
- asettaa tarpeelliset toimikunnat, 
- huolehtia ja vastata varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta, 
- huolehtia ja vastata, että pidetään sellaista kirjanpitoa kuin laki ja hyvä tapa vaativat sekä 
- ottaa ja erottaa toimihenkilöt ja vahvistaa työehtosopimuksen mukaiset työehdot. 

6 § 
Yhdistyksen nimenkirjoittaminen 
Yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä muu henkilö, aina kaksi yhdessä. 

7 § 
Toiminta- ja tilikausi, tilintarkastus 
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä toiminnan/tilintarkastajalle kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on suoritettava tilien tarkastus ja annettava niistä lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 

8 § 
Sääntöjen muuttaminen 
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, jos sitä koskeva kirjallinen esitys on jätetty yhdistyksen hallitukselle ja vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. 

9 § 
Yhdistyksen purkaminen 
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kolmekymmentä päivää ja siihen vaaditaan kussakin kokouksessa vähintään 5/6 enemmistö kokouksessa annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi käytetään sen varat viimeisen yhdistyksen kokouksen harkitsemalla tavalla omaishoitajien sekä heidän läheistensä hyväksi. 

10 § 
Muita määräyksiä 
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.